1500-2000 square feet को convenience store को लागि hays area मा उपयुक्त ठाउँको खोजी भाईरहेको हुँदा, हजुरहरु कसैलाई यस् सम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा वा बिक्रीमा छ भने यहाँ रिप्लाई गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु।।।

Many thanks
Ram