Nepali lai single or couple ko lagi room khali cha.
double ra single room khali cha

Koi cha bhane contact garnu hola

Yo mero ghar hoina ekjana dai bhauju ko ghar ho. lol


Thanks