Entered UK in Student visa Oct 2009.Student to PSW PSW to T2T2 extended- expiring Dec 2019.कुरो बुज्दै जादा साहुले कर ,राष्ट्रिय बिमा केहि को हिसाब किताब बुजाको नरहेछ र महारानीको अन्तरिक राजास्वो मा पनि केहि तिरेको नरहेछ। अब येही कुरो मुखै मा आको अनिश्चित बस्न पाउने कागज मा बाधा पर्ने त होइन?केहि सुझाब छ कि हजुरहरु संग ?